Strona główna » O banku » Poznaj nasz bank

Poznaj nasz bank

Dbamy o wszystko, co dla Ciebie ważne

 • Jesteśmy doradcą i partnerem we wszystkich ważnych decyzjach finansowych
 • Zapewniamy bezpieczeństwo wszystkich zgromadzonych środków
 • Działamy wyłącznie w oparciu o polski kapitał
 • Służymy lokalnej społeczności
 • Jesteśmy bankiem z tradycjami
 • Kompleksowo zaspokajamy potrzeby w oparciu o nowoczesne technologie

Przydatne linki

Dodatkowe informacje

Zarząd Banku

 • Jarosław Pawelec – Prezes Zarządu
 • Mariusz Jaszczuk – Zastępca Prezesa Zarządu
 • Bartosz Patkowski – Zastępca Prezesa Zarządu
 • Agnieszka Dudziak – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Banku

 • Bolesław Skibiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Mieczysław Popek – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Roman Paszek – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Józef Danielczuk – Członek Rady Nadzorczej
 • Zofia Gołębiowska – Członek Rady Nadzorczej
 • Marian Klimowicz – Członek Rady Nadzorczej
 • Roman Różycki – Członek Rady Nadzorczej
 • Andrzej Strelczuk – Członek Rady Nadzorczej
 • Tadeusz Szachoń – Członek Rady Nadzorczej
 • Tomasz Czeczott – Członek Rady Nadzorczej
 • Mieczysław Olszewski – Członek Rady Nadzorczej

Struktura organizacyjna

Otwórz plik – struktura organizacyjna

Oświadczenie

Zarząd Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie przyjmuje i zobowiązuje się do stosowania w zakresie swoich kompetencji Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17).

• Zasady, o których mowa w ust. 1 są stosowane w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych.

• We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie odstępuje się od stosowania następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych:
a) §11, § 53 – § 57, ponieważ nie dotyczą one Banku.

Ocena stosowania ładu korporacyjnego

Rada Nadzorcza dokonała oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Wschodni Bank
Spółdzielczy w Chełmie w 2023 roku.

W naszym banku możesz znacznie więcej niż myślisz

Rys historyczny Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie

Bank Spółdzielczy w Chełmie wywodzi się od pierwszej zarejestrowanej na terenie miasta Chełma Kasy Spółdzielczej. Działalność Spółdzielni była silnie powiązana z sytuacją gospodarczą kraju, po 1925 roku nastąpił okres zahamowania inflacji i stabilizacji pieniądza co było bodźcem do rozwoju spółdzielczości oszczędnościowo – kredytowej. Dnia 15 marca 1925 r. w Rejestrze Sądowym w Lublinie pod numerem 318 została wpisana Kasa Spółdzielcza w Chełmie z odpowiedzialnością nieograniczoną. Kasa ta mieściła się przy ul. Obłońskiej, głównym celem jej działalności było, udzielanie pożyczek dla członków oraz świadczenie różnych czynności leżących w zakresie obrotu pieniężnego.

Wielki kryzys gospodarczy, który objął także rolnictwo doprowadził do kłopotów finansowych Spółdzielni. Walne Zgromadzenie Członków z dnia 26 września 1934 roku postanowiło rozwiązać Spółdzielnię i postawić ją w stan likwidacji, która w skutek wybuchu II Wojny Światowej nie została zakończona. Dopiero w 1947 roku Kasa została wykreślona z rejestru Spółdzielni bez przeprowadzenia likwidacji. Dnia 21 września 1950 roku na mocy walnych zgromadzeń zostaje przyjęty nowy statut i powstaje Gminna Kasa Spółdzielcza Chełm Lubelski z siedzibą w Chełmie przy ul. Lubelskiej 64. Kasa ta jest bezpośrednią prawną poprzedniczką Banku Spółdzielczego w Chełmie. Gminna Kasa Spółdzielcza udzielała kredytów małorolnym i średniorolnym rolnikom.

Kolejnymi ważnymi datami w dziejach Banku Spółdzielczego w Chełmie są: 20 października 1953 roku, kiedy to w Sądzie Powiatowym w Lublinie zostaje zarejestrowana Gminna Kasa Spółdzielcza w Stawie oraz dzień 17 czerwca 1957 roku, w którym została zarejestrowana Kasa Spółdzielcza w Kamieniu. Banki Spółdzielcze w Kamieniu i Stawie są obecnie filiami Banku Spółdzielczego w Chełmie.

Od 1956 roku rozpoczyna się korzystny okres dla spółdzielczości bankowej. Banki Spółdzielcze wprowadzają nowe statuty, na podstawie których zostaje przywrócony im spółdzielczo-samorządowy charakter oraz rozszerza się ich działalność. W tym czasie szybko rozwija się ilość zadań bankowych. Warunki pracy w Banku Spółdzielczym w Chełmie są bardzo trudne. Gminna Kasa Spółdzielcza mieści się w bardzo ciasnym pomieszczeniu przy ul. Lubelskiej 64, Kasa Spółdzielcza w Stawie zajmuje małe, ciasne i zawilgocone pomieszczenie o powierzchni ok. 30 mkw., należące do Urzędu Gminy. Natomiast Kasa Spółdzielcza w Kamieniu mieści się w prywatnym budynku o powierzchni ok. 20 mkw. Warunki lokalowe zaczynają się poprawiać od roku 1965, wówczas Zarząd i Kierownictwo Spółdzielni zakupuje obecnie zajmowany budynek przy ul. I Pułku Szwoleżerów 9, w Stawie i Kamieniu zostają zakupione działki i do 1968 roku zostają wybudowane obecnie zajmowane budynki.

Bank Spółdzielczy w Chełmie prowadząc działania, których celem jest podwyższenie kapitałów własnych, w roku 1999 łączy się z Bankami Spółdzielczymi w Siedliszczu i w Wierzbicy, które są obecnie oddziałami Banku Spółdzielczego w Chełmie. W 2000 roku Bank Spółdzielczy w Chełmie kupuje upadły Bank Spółdzielczy w Dubience.

Zostań naszym klientem

Założenie rachunku, wzięcie kredytu lub oszczędzanie jest bardzo proste.

2.
Wybierz warunki
najlepsze dla siebie
3.
Podpisz umowę
świadomie

eBankNet

System bankowości internetowej dla klientów indywidualnych.

eCorpoNet

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych.

eCorpoNet2

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych (bez JAVA).

kartoSFERA

System obsługi kart płatniczych