Strona główna » Firmy i instytucje » Kredyty dla firm i instytucji » Gwarancje BGK

Gwarancje BGK

Gwarancja FGR

Fundusz Gwarancji Rolnych jest to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny Banku Gospodarstwa Krajowego dostępny dla całego sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i dla producentów produkcji podstawowej (rolników). Gwarancja stanowi pomoc publiczną (dla rolnika lub przetwórcy produktów rolnych) lub pomoc de minimis (dla przetwórcy produktów nierolnych).

Gwarancją FGR może być objęty kredyt inwestycyjny lub kredyt obrotowy przedsiębiorcy, który jest:

 • rolnikiem albo
 • przetwórcą produktów rolnych, albo
 • przetwórcą produktów nierolnych

 

Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł dla rolnika lub 10 mln zł dla przetwórcy

Zakres gwarancji: do 80 proc. kwoty kredytu

Wysokość prowizji: 0 proc. kwoty gwarancji

Rodzaje pomocy publicznej: pomoc de minimis lub pomoc publiczna

Okres gwarancji:

 • kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy (zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19)
 • kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy
 • kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)

 

Objęcie gwarancją kredytu obrotowego jest możliwe w przypadku:
 • udzielania nowego kredytu,
 • odnowienia limitu kredytu na kolejny okres,
 • podwyższenia limitu kredytu. 
Przeznaczenie środków z kredytów objętych gwarancją FGR
 • Rolnik z kredytu sfinansować koszty inwestycji w gospodarstwie rolnym
 • Przetwórca może z kredytu sfinansować koszty inwestycji w przetwórstwo lub marketing i rozwój produktów rolnych lub produktów nierolnych
Dopłata do oprocentowania kredytu obrotowego:
 • dotyczy wyłącznie kredytów obrotowych niepowiązanych z inwestycją EFRROW udzielonych z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2023 r. objętych gwarancją FGR
 • obejmuje maksymalnie okres 12 miesięcy licząc od daty uruchomienia kredytu objętego gwarancją FGR
 • wynosi 2 punkty procentowe w skali roku dla kredytów udzielonych do 30 czerwca 2022 r.
  5 punktów procentowych dla kredytów udzielonych po 1 lipca 2022 r. ; jeżeli roczna stawka procentowa kredytu obrotowego jest niższa, to wysokość dopłaty równa się wysokości odsetek naliczonych przez bank kredytujący.
 • stanowi pomoc publiczną w przypadku kredytu udzielonego rolnikom oraz przetwórcom produktów rolnych albo pomoc de minimis w przypadku kredytu udzielonego przetwórcom produktów nierolnych.

Wysokość kwoty dopłaty do oprocentowania kredytu odpowiada wartości pomocy publicznej albo pomocy de minimis.

W przypadku objęcia kredytu gwarancją z FGR i dopłatą stanowiącą pomoc de minimis bank kredytujący jest zobowiązany do wystawienia dla przedsiębiorcy zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis, która wykazywana jest w złotych oraz w euro.

Jeżeli wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis z tytułu dopłaty do oprocentowania kredytu, będzie inna niż wartość pomocy wskazana w wystawionym zaświadczeniu, bank kredytujący wystawia przedsiębiorcy nowe zaświadczenie, w którym wskazuje właściwą wartość pomocy oraz stwierdza utratę ważności poprzedniego zaświadczenia.

Warunki otrzymania dopłaty

 • objęcie gwarancją z Funduszu Gwarancji Rolnych kredytu obrotowego udzielonego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW (zmiana wprowadzona w celu ograniczania skutków pandemii COVID-19);
 • złożenie Wniosku o dopłatę razem z Wnioskiem o udzielenie gwarancji z FGR;
 • spełnienie warunków otrzymania odpowiednio pomocy de minimis (przetwórcy produktów nierolnych) albo pomocy publicznej (rolnicy oraz przetwórcy produktów rolnych);
 • spłacenie przez kredytobiorcę odsetek od kredytu, naliczonych za dany okres odsetkowy przez bank kredytujący, w części niepokrytej dopłatą do oprocentowania.
 • dotyczy wyłącznie kredytów obrotowych objętych gwarancją do 31 grudnia 2023 r.
 • obejmuje maksymalnie okres 12 miesięcy licząc od daty uruchomienia kredytu objętego gwarancją FGR i wynosi 2 punkty procentowe w skali roku; jeżeli roczna stawka procentowa kredytu obrotowego jest niższa, to wysokość dopłaty równa się wysokości odsetek naliczonych przez bank kredytujący.
 • stanowi pomoc publiczną w przypadku kredytu udzielonego rolnikom oraz przetwórcom produktów rolnych albo pomoc de minimis w przypadku kredytu udzielonego przetwórcom produktów nierolnych.

eBankNet

System bankowości internetowej dla klientów indywidualnych.

eCorpoNet

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych.

eCorpoNet2

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych (bez JAVA).

kartoSFERA

System obsługi kart płatniczych