Strona główna » Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Czy wiesz, że depozyty naszych klientów mają gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do równowartości w złotych 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta.

Depozyty gromadzone we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chemie są gwarantowane przez
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Instytucję chroniącą środki pieniężne zgromadzone w bankach oraz spółdzielczych
kasach oszczędnościowo kredytowych działającą na podstawie Ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej
restrukturyzacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 795 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą o BFG”

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe

 • osób fizycznych
 • osób prawnych
 • jednostek organizacyjnych nie mających
  osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność
  prawną
 • szkolnych kas oszczędności (SKO), rad rodziców
  oraz pracowniczych kas zapomogowo –
  pożyczkowych.

 

Ochronie nie podlegają depozyty, m.in. :

 • Skarbu Państwa;
 • Narodowego Banku Polskiego;
 • banków, banków zagranicznych oraz instytucji
  kredytowych, o których mowa w ustawie – Prawo
  bankowe;
 • kas i Kasy Krajowej;
  Funduszu;
 • instytucji finansowych;
 • firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust.
  1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych
  firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o
  których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego
  rozporządzenia;
 • osób i podmiotów, które nie zostały
  zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem
  gwarantowania depozytów;
 • krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń
  oraz krajowych i zagranicznych zakładów
  reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11
  września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
  reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381);
 • funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, 2215, 2243 i 2244);
 • otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych
 • funduszy emerytalnych, powszechnych
 • towarzystw emerytalnych i pracowniczych
 • towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2017 r. poz.870 i 1321)

 

Wyłączone spod gwarancji są również:

 • środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego
  i wkładów członkowskich do spółdzielni
 • środki deponenta, jeżeli środki te znajdują się na
  rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat
  przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek
  lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro – jeżeli byłyby to jedyne środki deponenta objęte ochrona gwarancyjną.

 

Wysokość gwarancji

Do równowartości w złotych 100 000 euro w odniesieniu
do każdego deponenta we Wschodnim Banku
Spółdzielczym w Chełmie
Rachunki prowadzone dla kilku osób – rachunki wspólne
(np. należące do współmałżonków) objęte są również gwarancjami – w przypadku tych rachunków kwota
gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku, gdyż każdy ze współposiadaczy uważany jest za deponenta
Ta część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG, stanowi wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w trakcie postępowania upadłościowego.

 

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej

 • wszystkie środki zgromadzone w banku przez
  jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach
  (np. oszczędnościowo – rozliczeniowych, lokat
  terminowych) traktowane są jako jeden depozyt
 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej
  stanowi suma środków ulokowanych na
  wszystkich rachunkach wraz odsetkami
  naliczonymi zgodnie z zawarta umową,
  niezależnie od terminu ich wymagalności
 • do obliczania kwoty gwarancji w złotych przyjmuje się kurs średni EURO/PLN z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez NBP.

 

Waluta wypłaty środków gwarantowanych

Wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych,
niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt,
po przeliczeniu wartości wkładu walutowego według kursu z dnia zawieszenia działalności banku przez Komisję
Nadzoru Finansowego i wystąpienia do właściwego sądu
z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

 

Termin i miejsce wypłaty środków

 • wypłaty środków gwarantowanych powinny być
  dokonane w terminie 7 dni roboczych od dnia
  spełnienia warunku gwarancji.
 • BFG podaje do publicznej wiadomości informacje
  o podmiocie, za pośrednictwem którego będą
  realizowane wypłaty oraz o sposobie, w tym
  miejscu i terminie, wypłat środków
  gwarantowanych. Informacja o miejscu i czasie
  wypłat jest ogłaszana w prasie o zasięgu
  ogólnopolskim
 • środki gwarantowane, wypłacane są one osobom
  uprawnionym do ich odbioru
 • roszczenia o wypłatę środków z tytułu gwarancji
  ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat od dnia
  spełnienia warunku gwarancji.

 

Informacje dodatkowe

Zgodnie z zapisami ustawy o BFG Wschodni Bank
Spółdzielczy w Chełmie, niezależnie od niniejszej
informacji, informuje deponentów o zasadach
gwarantowania środków pieniężnych w formie Arkusza
informacyjnego, który jest dostępny również w placówkach
Banku oraz na stronie internetowej Banku
www.wbschelm.pl (Arkusz informacyjny dla deponentów).
Do publicznej wiadomości (poprzez umieszenie w
placówkach Banku i na stronie internetowej) zgodnie z
zapisami Ustawy o BFG, podawane są również informacje
o sytuacji ekonomiczno finansowej Banku WBS.
Więcej informacji odnośnie zasad gwarantowania
depozytów znajdziecie Państwo na stronie internetowej
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

eBankNet

System bankowości internetowej dla klientów indywidualnych.

eCorpoNet

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych.

eCorpoNet2

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych (bez JAVA).

kartoSFERA

System obsługi kart płatniczych