Strona główna » Bank Sprzeda

Bank Sprzeda

Skoda Octavia III 1.4 TSI 2018r.

Przetarg ofertowy:

  • Skoda Octavia III 1,4 TSI wersja Active.
  • Pierwszy właściciel.
  • Rok produkcji 2018.
  • Data pierwszej rejestracji – 11.01.2019 r.
  • Pojemność skokowa 1 395 cm3
  • Moc silnika 110(kW) (150KM).
  • Liczba miejsc: 5.
  • Przebieg 96 918 km.
  • Skrzynia biegów manualna.
  • Cena wywoławcza – 56 300,00 zł brutto

Zapraszamy
do składania ofert

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:

a) w celu prowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż samochodu służbowego
przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie,
adres: ul. I Pułku Szwoleżerów 9, 22-100 Chełm, tel. 82 562 15 55, 82 562 15 56, e-mail:
sekretariat@wbschelm.pl

c) inspektorem ochrony danych w Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie jest Pan Tomasz
Skibiński, kontakt: e mail: rodo@wbschelm.pl

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne ze strony Sprzedającego za
organizację, przeprowadzenie oraz skuteczne zakończenie postępowania przetargowego.

e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu przetargowym na sprzedaż samochodu
służbowego. Konsekwencje niepodania danych wynikają z niniejszego Ogłoszenia.

f) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

g) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych
osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

eBankNet

System bankowości internetowej dla klientów indywidualnych.

eCorpoNet

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych.

eCorpoNet2

System bankowości internetowej dla klientów biznesowych (bez JAVA).

kartoSFERA

System obsługi kart płatniczych